+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

+38 (050) 323 62 38

Коваль В.В., Малік І.К.Вплив температури та тиску піролізу на властивості біовугілля.
4

Банніков Л.П.Оцінка полярності стабілізаторів емульсій на основі кам'яновугільної смоли.
15

Кравченко С.О., Старовойт А.Г, Туркіна О.В., Чаплянко С.В.Аналіз обсягу хімічного виробництва українських коксохімічних підприємств у 2020 році
23

DOI: 10.31081/1681-309X-2022-0-5-1-32

Друкується згідно з рекомендацією вченої ради ДП «УХІН»,

протокол № 6 від 21.11.2022 р.

Відповідальний за випуск Чешко Ф.Ф.

Набір тексту та макет Званчук-Малік В.Г.

Ціна договірна

Здано в набір

Підписано до друку 01.12.2022

Формат 60´84/8

Папір офсетний Друк офсетний

Гарнітура Таймс

Облік.-видавн. арк. 3,83

Умовн. друк. арк. 3,72

 

Тираж 150 прим.

Зам. № 22-14

Адреса редакції: ДП «УХІН», вул. Весніна, 7, Харків, 61023, Україна.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 6879 від 21.08.2019 р.

Тел., факс: (057) 704-1318,

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Друк ТОВ «Майдан»,

61002, Харків, вул. Чернишевська, 59, E-mal:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1002 від 31.07.2002 р.

Номера журнала

Search