ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)"

+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

Харків, вул. Весніна, 7

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА «ВУГЛЕХІМІЧНОГО ЖУРНАЛУ»

«Вуглехімічний журнал» («Journal of Coal Chemistry», «Углехимический журнал», ISSN 1681 – 309 Х) є єдиним науково-виробничим друкованим виданням загальнодержавної сфери розповсюдження в Україні, що спеціалізується на висвітленні наукових досліджень та розробок, передового наукового та виробничого досвіду в вуглехімічній та коксохімічній галузях, поширенні закордонного досвіду та знань у цій області за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» (05.17.07 – «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів»). Окрім цього «Вуглехімічний журнал» регулярно друкує наукові та науково-прикладні статті у галузі вугле- та нафтохімії й аналітичні матеріали щодо тенденцій світових ринків вугілля та кам’яновугільного металургійного коксу.

Наразі «Вуглехімічний журнал» є одним з дуже не багатьох вітчизняних друкованих наукових видань, котрі публікують наукові статті безкоштовно. Окрім отримувачів обов’язкових примірників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №608 від 10.05.2002 р., примірники «Вуглехімічного журналу» безкоштовно розсилаються у бібліотеки та на кафедри 29-ти вітчизняних університетів, академій а також освітніх, науко-дослідних і проектних інститутів. Все це є втіленням редакційної політики, стратегічною метою котрої є всебічне сприяння опублікуванню і поліпшення можливостей для оприлюднення, поширення та пропагування результатів наукових та науково-виробничих досліджень. З тією ж метою практикується позачергове опублікування аспірантських та докторантських статей.

Журнал публікує лише оригінальні високоякісні наукові роботи відповідно до тематики видання. До опублікування приймаються лише статті, котрі не були опубліковані раніше і не подавалися на публікацію в інший журнал. Якщо автор(и) використовують в своїх роботах уривки з інших статей (англійською або іншими мовами), він (вони) повинні надавати посилання на джерела або отримати дозвіл попереднього видавця або власника авторських прав.

Журнал видається змішаними мовами. Статті приймаються українською, англійською або російською; сфера розповсюдження – загальнодержавна; категорія читачів – студенти, працівники вугільної, коксохімічної та металургійної галузі, науковці. Передбачувана періодичність випуску, обсяг і формат видання: 6 випусків на рік, до 5 умовних друкарських аркушів, формат видання - А4.

Статті, в яких присутній плагіат, не допускаються до публікації. Якщо після перевірки статті в ній буде виявлено наявність плагіату, авторам будуть вислані повідомлення про відмову в публікації по вищевказаній причині.

Редакція залишає за собою право вносити зміни в матеріали, що надійшли, проводити скорочення, відхиляти тематично невідповідні або не належним чином оформлені рукописи, дотримуючись при цьому правил редакційної етики.

Редакція має експертну Раду, в склад якої входять експерти з питань коксохімії, вуглехімії та інших галузей, якими опікується журнал.

Редакційна політика журналу базується на таких принципах:

  • об'єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
  • висока вимогливість до якості наукових досліджень;
  • анонімне рецензування статей, не менше від одного рецензента;
  • колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;
  • доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
  • суворе дотримання авторських та суміжних прав;
  • суворе дотримання графіку виходу журналу.

Редакція веде систематичну роботу з включення журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу журналу та індексів цитування його авторів.

Всі статті проходять 3 етапи розгляду:
І етап – перевірка на плагіат за допомогою вільнодоступних програм.
ІІ етап – перевірка на відповідність вимогам та цілям.
ІІІ етап – анонімне рецензування.

Усі статті, що надходять до «Вуглехімічного журналу», проходять багаторівневу перевірку та доопрацювання. Першим етапом є незалежне рецензування статей на основі анонімності (рецензентові не повідомляються прізвища авторів, авторам – прізвище рецензента). Надалі з текстами працюють члени редколегії та створеної при редакції експертної групи. Остаточне рішення щодо публікації статей приймається на засіданні ученої ради Державного підприємства «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», котре за установчим договором здійснює видавництво журналу (свідоцтво про включення до Держреєстру суб’єктів видавничої справи України ДК 6879 від 12.08.2019 р.).

Надісланий рукопис реєструється в момент отримання електронної версії (дата реєстрації).

Головний редактор журналу або його заступник приймає рішення про вибір рецензентів для даного рукопису згідно з тематикою рукопису.

Матеріали рукопису передаються на анонімне рецензування призначеним рецензентам.

У разі необхідності переробки рукопису автору відправляється рецензія разом з усіма зауваженнями та побажаннями рецензента.

У разі негативної рецензії на рукопис автору направляється рецензія з мотивованою відмовою. Після отримання результатів рецензування автор готує необхідні матеріали.

У разі переробки рукопису – готує перероблений варіант рукопису (до 3 місяців).

У разі незгоди з рецензією автор надсилає до редакції мотивовану відповідь.

Перероблений варіант рукопису відправляється на повторне анонімне рецензування.

Рукопис, що отримав позитивні рецензії, передається до редакції для підготовки до публікації.


Анкета журналу


Search