ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)"

+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

+38 (050) 323 62 38

МЕТА І ЗАВДАННЯ ЖУРНАЛУ

«Вуглехімічний журнал»(«Journal of Coal Chemistry», «Углехимический журнал») є єдиним фаховим науково-технічним друкованим виданням загальнодержавної сфери розповсюдження в Україні, що спеціалізується на висвітленні актуальних проблем та пошуку шляхів їх вирішення в галузівуглехімії та коксохімії.

Метаредакційної політики фахового журналу «Вуглехімічний журнал» сприяти опублікуванню і поліпшенню можливостей для оприлюднення, поширення та пропагування результатів наукових та науково-виробничих досліджень серед науковців і практиків, привернути увагу до перспективних і актуальних проблем в галузі вуглехімії та коксохімії та в суміжних галузях науки, посилити обмін думками між науковим співтовариством України і зарубіжних країн.

Завдання журналу –публікація наукових досліджень та розробок, передового наукового та виробничого досвіду в вуглехімічній та коксохімічній галузях, поширення закордонного досвіду та економічних знань у цій області. Окрім цього «Вуглехімічний журнал» регулярно друкує наукові та науково-прикладні статті у галузі вугле- та нафтохімії й аналітичні матеріали щодо тенденцій світових ринків вугілля та кам’яновугільного металургійного коксу.

Місія журналу полягає в наданні представникам наукової спільноти рівних можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення.

Наразі «Вуглехімічний журнал» є одним з небагатьох вітчизняних друкованих наукових видань, котрі публікують наукові статті безкоштовно. Окрім отримувачів обов’язкових примірників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №608 від 10.05.2002 р., примірники «Вуглехімічного журналу» безкоштовно розсилаються у бібліотеки та на кафедри 29-ти вітчизняних університетів, академій, а також, освітніх, науково-дослідних і проектних інститутів. Категорія читачів журналу – студенти, працівники вугільної, коксохімічної та металургійної галузі, науковці.

ПРИНЦИПИ РЕДАКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЖУРНАЛУ

Редакційна політика видання спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою. Діяльність редакційної колегії у цьому напрямі спирається на рекомендації Комітету з публікаційної етики ( Committee on Publication Ethics/СОРЕ), а також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв.

Редакційна політика журналу базується на принципах:

  • об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації;
  • високої вимогливості до якості наукових досліджень;
  • обов’язкового анонімного рецензування статей;
  • дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей;
  • доступності та оперативності у спілкуванні з авторами;
  • збереженні авторських та суміжних прав.

Оригінальність та плагіат

Журнал публікує лише оригінальні високоякісні наукові роботи відповідно до тематики видання. До опублікування приймаються лише статті, котрі не були опубліковані раніше і не подавалися на публікацію в інший журнал. Якщо автор(и) використовують в своїх роботах уривки з інших статей, він (вони) повинні надавати посилання на джерела або отримати дозвіл попереднього видавця або власника авторських прав.Статті, в яких присутній плагіат, не допускаються до публікації. Якщо після перевірки статті в ній буде виявлено наявність плагіату, авторам будуть вислані повідомлення про відмову в публікації по вищевказаній причині.

Процес рецензування

Редакція має експертну раду, в склад якої входять експерти з питань коксохімії, вуглехімії, економіки та інших галузей, якими опікується журнал.Всі статті, які плануються до публікації в журналі «Вуглехімічний журнал», проходять процедуру подвійного анонімного рецензування.

Редакційна колегія видання «Вуглехімічний журнал» приймає до розгляду наукові статті авторів за матеріалами досліджень і науково-технічних розробок. Подані статті розглядаються редакційною колегією видання «Вуглехімічний журнал» і після отримання позитивної рецензії приймаються до публікації.

Редакція залишає за собою право вносити виправлення стилістичного, синтаксичного та пунктуаційного характеру, що не впливає на зміст статті, що надійшла, проводити скорочення, відхиляти тематично невідповідні або не належним чином оформлені рукописи, дотримуючись при цьому правил редакційної етики.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів може виникнути, коли у авторів, рецензентів, редакторів є фінансові, комерційні, юридичні або професійні відносини з іншими учасниками редакційного процесу.

Всі автори повинні подати заяву про розкриття будь-яких фінансових чи інших істотних конфліктів інтересів, які можуть впливати на результати або інтерпретацію їх рукописів. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті. Конфлікт інтересів може бути оголошений у супровідному листі.

Індексування видання

Редакція веде систематичну роботу з включення журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу журналу та індексів цитування його авторів.

Search