+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

+38 (050) 323 62 38

Коваль В.В., Мірошниченко Д.В., Богоявленська О.В. Механічна міцність вугілля: методи визначення та фактори впливу (огляд).
4

Борисенко О.Л., Малиш О.С., Близнюкова М.І., Попов Є.М. Дослідження твердих завислих речовин у водах, що надходять на гасіння коксу.
17

Чжан Сяобінь, Лебедєв В.В., Мірошниченко Д.В. Використання гумінових кислот для модифікації біодеградабельних плівок, виготовлених на основі полівинілового спирту та гідроксипропілметилцелюлози.
22

Троценко О.В., Григоров А.Б., Назаров В.М., Жарова О.В. Поліфункціональні присадки до паливно-мастильних матеріалів.
38

DOI: 10.31081/1681-309X-2021-0-6-1-44

Друкується згідно з рекомендацією вченої ради ДП «УХІН»,

протокол № 19 від 18.10.2021 р.

Відповідальний за випуск Чешко Ф.Ф.

Набір тексту та макет Званчук-Малік В.Г.

Ціна договірна

Підписано до друку 08.12.2021 Формат 60´84/8.

Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк офсетний.

Облік.-видавн. арк. 3,88. Умовн. друк. арк. 3,90. Наклад 150 прим. Зам. №21-82

Адреса редакції: ДП «УХІН», вул. Весніна, 7, Харків, 61023, Україна.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 6879 від 21.08.2019 р.

Тел., факс: (057) 704-1323,

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Друк ТОВ «Майдан»,

61002, Харків, вул. Чернишевська, 59, E-mal:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1002 від 31.07.2002 р.

Номера журнала

Search