+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

+38 (050) 323 62 38

Кузніченко В.М., Ситник О.В. Крайовий кут змочування кам’яного вугілля водою.
4

Десна Н.А., Мірошниченко Д.В., Мирошниченко І.В., Мєщанін В.І., Коваль В.В. Вплив вологості вугільної шихти на її насипну густину.
10

Кравченко О.В., Гоман В.О., Велігоцький Д.О., Сімбірський О.В., Баштовий А.В. Вплив хімічних домішок і механо-хімічної активації на реологічні властивості водовугільних суспензій.
20

Мартинова А.Ю., Сараєва В.О., Ларіна А.І. Щодо вимірювання вмісту моноетаноламіну при контролюванні технологічного процесу сіркоочищення та в об’єктах довкілля.
28

DOI: 10.31081/1681-309X-2021-0-1-1-36

Друкується згідно з рекомендацією вченої ради ДП «УХІН»,

протокол № 15 від 10.03.2021 р.

Відповідальний за випуск Чешко Ф.Ф.

Набір тексту та макет Званчук-Малік В.Г.

Ціна договірна

Здано в набір

Підписано до друку 29.04.21

Формат 60´84/8

Папір ксероксний Друк офсетний

Гарнітура Таймс

Облік.-видавн. арк. 3,21

Умовн. друк. арк. 4,36

 

Тираж 150 прим.

Зам. № 21-30

Адреса редакції: ДП «УХІН», вул. Весніна, 7, Харків, 61023, Україна.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 6879 від 21.08.2019 р.

Тел., факс: (057) 704-1323,

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Друк ТОВ «Майдан»,

61002, Харків, вул. Чернишевська, 59, E-mal:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1002 від 31.07.2002 р.

Номера журнала

Search