+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

+38 (050) 323 62 38

 • Головна
 • Новини
 • Оголошення
 • Оголошення конкурсу серед суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2021 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ВУГЛЕХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ (УХІН)» (надалі – ДП «УХІН») оголошує конкурсний відбір (надалі – Конкурс) серед суб’єктів аудиторської діяльності (надалі – Аудитори) для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ДП «УХІН» за 2021 рік.

Аудиторське завдання:

Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ДП «УХІН» за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року.

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій:

27 лютого 2022 року.

Конкурсна пропозиція повинна включати наступні дані про учасника:

 1. Аудиторська фірма повинна бути включена до переліку суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит звітності. На підтвердження цього суб’єктів аудиторської діяльності повинен надати довідку у довільній формі.
 2. У складі аудиторської фірми за основним місцем роботи має працювати не менше трьох аудиторів із загальної чисельності штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань.
 3. Суб’єкт аудиторської діяльності, зобов’язаний мати (і надати його копію) чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
 4. Обов’язково, щоб суб’єкт аудиторської діяльності, її штатні працівники або кваліфіковані працівники, які залучені до виконання аудиторських послуг мали досвід проведення аудиту підприємств державного сектору економіки. На підтвердження щодо такого досвіду суб’єкт аудиторської діяльності повинен надати довідку у довільній формі.
 5. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен надати довідку у довільній формі про відсутність обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг ДП «УХІН».
 6. Надати письмовий документ (у довільній формі), що містить інформацію про те, що суб'єкт аудиторської діяльності не надав ДП «УХІН» безпосередньо або опосередковано неаудиторські послуги щодо: складання податкової звітності, розрахунку обов'язкових зборів і платежів, представництва юридичних осіб у спорах із зазначених питань; консультування з питань управління, розробки і супроводження управлінських рішень; ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; розробка та впровадження процедур внутрішнього контролю, управління ризиками, а також інформаційних технологій у фінансовій сфері; надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта із забезпечення господарської діяльності; ведення переговорів від імені юридичних осіб; представництва інтересів у суді; кадрового забезпечення юридичних осіб у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів, у тому числі послуги з надання персоналу, що приймає управлінські рішення та відповідає за складання фінансової звітності; послуг з оцінки; послуг, пов'язаних із залученням фінансування, розподілом прибутку, розробкою інвестиційної стратегії, окрім послуг з надання впевненості щодо фінансової інформації, зокрема проведення процедур, необхідних для підготовки, обговорення та випуску листів-підтверджень у зв'язку з емісією цінних паперів юридичних осіб.
 7. Суб'єкт аудиторської діяльності повинен надати Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг.
 8. Суб'єкт аудиторської діяльності повинен надати плановий кошторис вартості послуг (аудиту фінансової звітності).
 9. Суб'єкт аудиторської діяльності повинен провести аудит річної фінансової звітності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ВУГЛЕ-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ (УХІН)" до 25 квітня року наступного за звітним.

Документи мають бути надіслані на електронну скриньку  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рішення про вибір Аудитора буде оголошено на сайті ДП «УХІН»

Контактна особа з питань проведення Конкурсу:

Шульга Тетяна Іванівна

тел. 7041326


Додаток 1
до наказу директора ДП «УХІН» від 31.01.2022 № 9

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВЯЗКОВОГО АУДИТУ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Порядок розроблений на виконання вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі по тексту - Закон) з метою проведення конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Державного підприємства «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)» (далі по тексту - Підприємство).

1.2 У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, що визначені в Законах України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини, що виникають при проведенні аудиторської діяльності.

Інформація про Підприємство: За критеріями, визначеними Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Підприємство належить до підприємств, на яких проводиться обов’язковий аудит фінансової звітності. Підприємство не належить до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

1.3 Основним завданням з обов'язкового аудиту фінансової звітності Підприємства є перевірка суб'єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону та міжнародних стандартів аудиту фінансової звітності Підприємства, яка включає баланс на 31 грудня відповідного року, звіт про фінансові результати за рік, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України.

1.4 Конкурсна документація може містити додаткові завдання, які повинен виконати суб’єкт аудиторської діяльності при проведенні аудиту.

1.5 Відбір суб'єктів аудиторської діяльності здійснюється за такими принципами:

 • відкритість та прозорість конкурсу;
 • максимальна економія та ефективність;
 • добросовісна конкуренція серед претендентів;
 • недискримінація претендентів;
 • об’єктивна та неупереджена оцінка конкурсних пропозицій;
 • запобігання корупційним діям і зловживанням.

1.6 Підприємство забезпечує вільний доступ усіх претендентів до участі у конкурсі відповідно до цього Порядку. Підприємство не може встановлювати дискримінаційні вимоги до претендентів конкурсу.

1.7 Відповідальним за проведення Конкурсу є науково-технічний відділ. (далі - відділ).

2. ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

2.1 Відділ готує інформаційне оголошення про проведення конкурсу, яке оприлюднюється на веб-сайті Підприємства.

2.2 Інформаційне оголошення про проведення конкурсу має містити:

 • реквізити Підприємства (найменування, поштова адреса, телефон, адреса електронної пошти);
 • кінцевий строк (дата та час) подання конкурсних пропозицій з підтвердними документами;
 • відомості про предмет та об’єм перевірки;
 • кінцевий термін формування аудиторського висновку;
 • строк виконання робіт у календарних днях (у разі потреби);
 • посилання на веб-сайт Підприємства, на якому розміщено конкурсну документацію;
 • порядок подання конкурсних пропозицій претендентами;
 • відомості про місцезнаходження служби, контактні телефони.

2.3 Тривалість прийому пропозицій суб’єктів аудиторської діяльності не може становити менше 5 робочих днів з дня, наступного за оприлюдненням оголошення про проведення конкурсу.

3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

3.1 Конкурсні пропозиції подаються претендентами особисто або надсилаються на електронну адресу та на поштову адресу Підприємства.

3.2 Всі документи подаються українською мовою (чи перекладені на українську мову) у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи суб’єкта аудиторської діяльності. Копії документів, що подаються у складі конкурсної пропозиції, повинні бути завірені відміткою «Копія» та «Згідно з оригіналом» із зазначенням назви посади, прізвища та ініціалів особи, яка завірили копію, її особистого підпису, дати завірення копії, засвідченої печаткою (за наявності).

3.3 Конкурсні пропозиції подаються в строк, зазначений в інформаційному оголошенні про проведення конкурсу.

3.4 Загальні вимоги до конкурсної пропозиції та підтверджуючих документів:

 • конкурсна пропозиція має розкривати інформацію щодо забезпечення вимог до внутрішньої організації суб'єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності у відповідності до вимог Закону з детальним описом політик та процедур, розроблених та впроваджених суб'єктом аудиторської діяльності;
 • розкриття інформації щодо досвіду надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності;
 • наведення детального розрахунку вартості і графіку надання аудиторських послуг.

3.5 Вимоги до конкурсної пропозиції та підтверджуючих документів встановлюються у Прозорих та недискримінаційних критеріях.

3.6 Конкурсні пропозиції, отримані Підприємством після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

3.7 Претендент має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції можуть бути враховані у разі, коли вони отримані відділом до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

3.8 Кожен претендент має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

3.9 Підприємство додатково має право надсилати суб’єктам аудиторської діяльності інформаційні запрошення до участі у конкурсі, які не повинні містити більше інформації, ніж у інформаційному оголошенні про проведення конкурсу на веб-сайті Підприємства.

4. РОЗГЛЯД ТА ОЦІНКА КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

4.1 Конкурсні пропозиції розглядаються відділом Підприємства протягом 5 робочих днів після спливу кінцевого строку подання конкурсних пропозицій.

4.2. Конкурсні пропозиції розглядаються відділом на предмет відповідності Прозорим та недискримінаційним критеріям та конкурсній документації.

4.3 Відділом перевіряється інформація щодо суб’єктів аудиторської діяльності, яка міститься у відкритих державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

4.4 За результатами оцінки конкурсних пропозицій відділом приймається рішення та письмово викладаються рекомендації щодо вибору суб’єкта аудиторської діяльності або групи суб’єктів аудиторської діяльності, які надаватимуть послуги з аудиту спільно.

5. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

5.1 У договорі про надання аудиторських послуг передбачаються предмет, обсяг аудиторських послуг, розмір та умови оплати, відповідальність сторін, строк дії та інші умови відповідно до вимог законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

5.2 Договір про надання аудиторських послуг укладається після отримання згоди на його укладання від Органу управління Підприємства відповідно до Статуту Підприємства.

5.3 Аудиторські послуги надаються на підставі укладеного між суб'єктом аудиторської діяльності та Замовником договору про надання аудиторських послуг.

5.4 Винагорода суб’єкта аудиторської діяльності, встановлена договором, за надання послуг з аудиту фінансової звітності юридичній особі не повинна залежати від надання цій самій юридичній особі не аудиторських послуг, а також договірних відносин або домовленостей, не пов’язаних з наданням послуг з аудиту фінансової звітності.

5.5 Забороняється встановлення суми винагороди за надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності на підставі наперед визначених умов до результатів надання аудиторських послуг або результатів їх використання, зокрема залежно від висловленої думки в аудиторському звіті.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Цей Порядок набирає чинності з моменту його затвердження наказом директора Підприємства та є чинним до моменту його скасування, або до прийняття нового локального акту Підприємства, який регулює аналогічні питання.

6.2 Зміни та доповнення до цього Порядку затверджуються наказом директора Підприємства шляхом його викладення в новій редакції. Прийняття нової редакції Порядку автоматично призводить до втрати чинності попередньої.

6.3 У разі невідповідності будь-якої частини Порядку законодавству України, в тому числі в зв’язку з прийняттям нових нормативно-правових актів або удосконаленням чинних, Порядок буде діяти лише в тій частині, що не суперечитиме законодавству України.

 

Додаток 2

до наказу директора ДП «УХІН» від 31.01.2022 № 9

ПРОЗОРІ ТА НЕДИСКРИМІНАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ
ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)».

1. Критерій спроможності суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності.

Відповідність даному критерію підтверджується інформацією з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності про наявність відомостей про суб’єкта аудиторської діяльності у Розділі «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ».

2. Критерій достатнього рівня кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається для надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту.

Відповідність даному критерію підтверджується довідкою суб’єкта аудиторських послуг про перебування у трудових відносинах за основним місцем роботи не менше трьох аудиторів, відомості про яких наявні в Реєстрі аудиторів у розділі «АУДИТОРИ» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

3. Критерій відповідальності

Відповідність даному критерію підтверджується чинним договором страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

4. Критерій незалежності та об’єктивності аудиторів при наданні аудиторських послуг

Відповідність даному критерію підтверджується довідкою суб’єкта аудиторської діяльності, що його керівник та працівники не є пов’язаними особами з Підприємством, не мають близьких родичів, що є працівниками

Підприємства, відсутній конфлікт інтересів при наданні аудиторських послуг для Підприємства.

5. Критерій наявності системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг

Відповідність даному критерію підтверджується довідкою суб’єкта аудиторської діяльності про наявність системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг. Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», відповідальність за організацію і ефективне функціонування внутрішньої системи контролю якості несе керівник суб’єкта аудиторської діяльності, при цьому ним може бути призначена відповідальна особа лише з числа аудиторів, яка є працівником суб’єкта аудиторської діяльності за основним місцем роботи.

6. Критерій максимальної економії, ефективного та раціонального використання коштів підприємства

Відповідність даному критерію підтверджується ціною предмета закупівлі, яка пропонується учасником у проекті договору. Ціна предмета закупівлі повинна бути економічно вигідною для Підприємства та сприяти реалізації принципу максимальної економії та ефективності при закупівлі аудиторських послуг.

 

Додаток З

до наказу директора ДП «УХІН» від 31.01.2022 № 9

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

1. Інформація про підприємство

Державне підприємство «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут»

Уповноважений орган управління - Міністерство економіки України Державне комерційне унітарне підприємство Суб’єкт малого підприємництва

Не є підприємством, що становить суспільний інтерес Платник податку на прибуток, платник ПДВ

Основний код КВЕД: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

2. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності

Аудиторська перевірка річної фінансової звітності Замовника за 2021 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2021р., та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

1. Документи, що подаються учасником у складі конкурсної пропозиції:

1.1 Довідка про наявність відомостей про суб’єкта аудиторської діяльності у Розділі «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

1.2 Довідка про перебування у трудових відносинах за основним місцем роботи не менше трьох аудиторів. Відомості про аудиторів повинні бути наявні в Реєстрі аудиторів у розділі «АУДИТОРИ» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

1.3 Копія чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

1.4 Довідка суб’єкта аудиторської діяльності, що його керівник та працівники не є пов’язаними особами з Підприємством, не мають близьких родичів, що є працівниками Підприємства, відсутній конфлікт інтересів при наданні аудиторських послуг для Підприємства.

1.5 Довідка суб’єкта аудиторської діяльності про наявність системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг.

1.6 Проект договору на надання аудиторських послуг з зазначенням ціни договору. До проекту договору повинен бути доданий розрахунок ціни договору.

1.7 Копії документів, що підтверджують проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності).

Search